آموزش شطرنج | آموزش ابتدایی آشنایی با صفحه و مهره ها

آموزش شطرنج | آموزش ابتدایی آشنایی با صفحه و مهره ها

به نام خدا ، با آموزش اصولی حرکات شطرنج در خدمت شما هستیم ، بازی شطرنج بازی فکری دو نفره میباشد که شامل یک صفحه  و ۱۶ عدد مهره سفید و ۱۶ عدد مهره سیاه میباشد و هدف از بازی شطرنج مات کردن شاه حریف میباشد .

 

 


ستون ها ، عرض ها و قطر ها آموزش شطرنج

🔺 صفحه شطرنج یک مربع ۸ در ۸ است که شامل ۶۴ خانه میباشد که از این بین ۳۲ خانه سفید و ۳۲ خانه سیاه رنگ میباشد که بصورت منتاوب در کنار همدیگر قرار گرفتند .
🔺 صفحه شطرنج میبایست بصورتی جلوی بازیکنان قرار گیرد که خانه سمت راست سفید باشد ، خطوط شطرنج شامل خانه های عمودی که به ستون معروف هستند و خانه های افقی که به عرض معروف هستند و خانه های مورب که قطر نامیده میشوند

 

آشنایی با خانه ها آموزش شطرنج

🔺 چهار خانه با ارزش برای ما در شطرنج وجود دارد که از اهمیت ویژه ای برخوردار میباشد ، چهار خانه مرکزی که در صفحه شطرنج در مرکز صفحه شطرنج قرار گرفتند و به خانه های مرکزی معروف هستند
🔺 خانه های کناری شطرنج به اسم خانه های حاشیه ای معروف میباشند و به چهار خانه ای که در چهار گوشه صفحه شطرنج قرار گرفته خانه های گوشه ای گفته میشود


مهره های شطرنج آموزش شطرنج

🔺 هر کدام از طرفین در بازی شطرنج ۱۶ مهره در اختیار داریند به عبارتی ۱۶ مهره سفید و ۱۶ مهره سیاه در شطرنج وجود دارد برای چیدن مهره ها از مهره شاه شروع میکنیم ، مهره شاه در دوستون مرکزی و در خانه غیر هم رنگ خود قرار میگیرد  و درکنارش مهره وزیر را قرار میدهیم بعد از مهره های شاه و وزیر در طرفینشون مهره ای فیل را قرار میدهیم .

🔺 بعد از فیل اسب ها در کنار فیل ها و رخ ها در گوشه صفحه قرار میگیرند و جلوی مهره ها در عرض دوم قرار میگیرند و همچنین برای سیاه بمانند مهره های سفید عمل میکنیم ، برای چیدن مهره های سیاه ابتدا شاه سیاه را در خانه روبرویی شاه سفید قرار میدهیم درکنارش وزیر سیاه و در اطراف شاه و وزیر فیل و بعد از فیل اسب و در خانه های گوشه ای سیاه رخ قرار میگیرد و همچنین در عرض هفتم و جلوی مهره های سیاه پیاده ها را قرار می دهیم .

 


جناح شاه جناح وزیر آموزش شطرنج

🔺 یک خط فرضی از وسط صفحه شطرنج به صورت عمودی صفحه را به دو قسمت جناح شاه ( سمتی که شاه قرار دارد )  و جناح وزیر ( سمتی که وزیر قرار دارد ) تقسیم بندی میکند  و یک خط فرضی دیگر صفحه را از وسط به دو جبهه سفید و جبهه سیاه تقسیم میکند .


🔘
Studied on nf6.ir website

پیگیری سفارش
لیست مقایسه